0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare mot avgaser

 

Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller en mix av partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar från både bilar och vägar.

 

Utsläppen från trafiken beror också på körförhållanden och andelen fordon som nyss har startat, då motor och avgasreningen inte nått upp i normal arbetstemperatur. För dessa kan emissionerna vara 100 gånger högre än från fordon med fullt uppvärmd motor och avgasrening.

Exponering för luftföroreningar kan påverka hälsan negativt. Till exempel kan föroreningar i luften även bidra till hjärt- och lungsjukdomar samt förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, kvävedioxid, marknära ozon och vissa kolväten.

Luftrenare i bilen

Om du sitter mycket i bilen finns luftrenare som du använder inne i ditt fordon så att du inte behöver utsättas för de farliga ämnena från trafiken omkring dig.

 

Bild på en Blueair Cabin luftrenare för bilen

Luftrenare för bilkupéer eliminerar luftföroreningar i fordonet och ser till att du och dina passagerare alltid kan andas ren och frisk luft – även när du har fastnat alldeles bakom en buss i en bilkö. De hjälper dig även att köra säkrare eftersom ren luft gör att du får mer energi och blir piggare.

Människor spenderar allt fler timmar på att resa till och från arbete och skola. Restid står för den längsta exponeringen för transportrelaterade luftföroreningar, såsom kväveoxider, kolväten och ultrafina partiklar. Exponering för luftföroreningar kan vara upp till 40% högre när man sitter i köer eller vid trafikljus jämfört friflytande trafikförhållanden.

 

Luftrenaren skapar en hälsosam miljö

Luftrenare tar bort de hälsofarliga partiklarna från luften och luftrenare med kolfilter tar även bort lukter och gaser.

 

Med luftrenare i bilen hålls luften ren kontinuerligt och blir säker att andas. Det är därför en god idé att ha luftrenare i bilen.

Barn och äldre är mest utsatta

Barn, äldre och personer med astma, lung- eller hjärt- kärlsjukdom är mest utsatta för negativa effekter av luftföroreningar. Utvecklingen av barns lungor har betydelse för hälsan senare i livet. Barn har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt sett mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna. 

 

När barn under lång tid utsätts för luftföroreningar kan utvecklingen av lungorna påverkas så att lungorna växer sämre och lungfunktionen försämras. Det är viktigt att tänka på om du har barn och andra passagerare i bilen.

Fakta: Exponering för luftföroreningar kan vara upp till 40% högre när man sitter i köer eller vid trafikljus jämfört friflytande trafikförhållanden.

Fakta: Luften inne i bilen är upp till 15% mer förorenad än luften bredvid vägen

Många olika faktorer påverkar halterna av luftföroreningar inne i ett fordon

  • ventilationsläge
  • luftflödeshastighet
  • fordonets ålder och lufttäthet
  • körhastighet
  • trafikstockningar
  • interiörmaterial
  • antal passagerare
  • storlek på och temperaturen i passagerarutrymmet (ju högre desto större blir exponeringen av VOC)
  • väderden omgivande föroreningsnivån utanför bilen

Med luftrenare i bilen hålls luften ren kontinuerligt och blir säker att andas för både förare och passagerare.

Luftrenare för bilen

Alla luftrenare i vårt sortiment tar bort partiklar från trafik och industrier. Alla våra luftrenare med kolfilter tar även bort gaser som t.ex. ozon.

För att slippa påverkas negativt av avgaser och andra partiklar från trafik är det viktigt att ha luftrenare både hemma och på arbetsplatser om dessa ligger nära vägar, flygplatser och industrier.

Se alla våra luftrenare här »

Källor
Informationen på denna sida är hämntad från bl.a: