0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare mot avgaser

 

Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar. Utsläppen från trafiken beror också på körförhållanden och andelen fordon som nyss har startat, då motor och avgasreningen inte nått upp i normal arbetstemperatur. För dessa kan emissionerna vara 100 gånger högre än från fordon med fullt uppvärmd motor och avgasrening.

Exponering för luftföroreningar kan påverka hälsan negativt. Till exempel kan föroreningar i luften även bidra till hjärt- och lungsjukdomar samt förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, kvävedioxid, marknära ozon och vissa kolväten.

Luftrenare skapar en hälsosam inomhusmiljö

Luftrenare tar bort de hälsofarliga partiklarna från luften och luftrenare med kolfilter tar även bort VOC-gaser. Med luftrenare blir inomhusluften ren och säker att andas.

Luftrenare i bilen

Om du sitter mycket i bilen finns luftrenare som du använder inne i ditt fordon så att du inte behöver utsättas för de farliga ämnena från trafiken omkring dig.

Passion

Barn och äldre är mest utsatta

Barn, äldre och personer med astma, lung- eller hjärt- kärlsjukdom är mest utsatta för negativa effekter av luftföroreningar. Utveckling av barns lungor har betydelse för hälsan senare i livet. Barn rör sig mera och har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt sett mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna. Ofta förvärrar luftföroreningar sjukdomar i luftvägarna. Till exempel kan exponering för föroreningar från trafiken kopplas till symtom och sjukhusinläggning hos personer med astma. När barn under lång tid utsätts för luftföroreningar kan utvecklingen av lungorna påverkas så att lungorna växer sämre och lungfunktionen påverkas. 

Produktförslag

Obs! Alla luftrenare i vårt sortiment tar bort partiklar från trafik och industrier. Alla luftrenare med kolfilter tar även bort gaser som t.ex. ozon. Produkterna ovan är bara ett urval av luftrenare så titta även på övriga produkter i vårt sortiment.

Se alla våra luftrenare här »

Källor
Informationen på denna sida är hämntad från bl.a: