0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare mot avgaser

 

Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller en mix av partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaser bidrar även till att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar från både bilar och vägar.

 

Utsläppen från trafiken beror på körförhållanden och andelen fordon som nyss har startat, då motor och avgasreningen inte nått upp i normal arbetstemperatur. För dessa kan emissionerna vara 100 gånger högre än från fordon med fullt uppvärmd motor och avgasrening.

Exponering för luftföroreningar kan påverka hälsan negativt. Till exempel kan föroreningar i luften bidra till hjärt- och lungsjukdomar och förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, kvävedioxid, marknära ozon och vissa kolväten.

 

Luftrenare mot avgaser hemma och på jobbet

Eftersom luftföroreningar som kommer från avgaser oftast är en blandning av partiklar och gaser krävs en luftrenare med ett bra kolfilter för att rena luften från alla dessa föroreningar. En luftrenare som bara har partikelfilter eller använder jonisering gör också skillnad, jämfört med att inte ha någon luftrenare alls, men dessa modeller tar bara bort partiklar och inte gaserna.

 

Luftrenare i bilkupén

Om du sitter mycket i bilen finns luftrenare som du använder inne i ditt fordon så att du inte behöver utsättas för de farliga ämnena från trafiken omkring dig.

 

Bild på en Blueair Cabin luftrenare för bilen

Luftrenare för bilkupéer eliminerar luftföroreningar i fordonet och ser till att du och dina passagerare alltid kan andas ren och frisk luft – även när du har fastnat alldeles bakom en buss i en bilkö. De hjälper dig även att köra säkrare eftersom ren luft gör att du får mer energi och blir piggare.

Människor spenderar allt fler timmar på att resa till och från arbete och skola. Restid står för den längsta exponeringen för transportrelaterade luftföroreningar.

 

Exponering för luftföroreningar kan vara upp till 40% högre när man sitter i köer eller vid trafikljus jämfört med friflytande trafikförhållanden.

 

Luftrenare skapar en hälsosam miljö

Luftrenare tar bort de hälsofarliga partiklarna från luften och luftrenare med kolfilter tar även bort lukter och gaser.

 

Med luftrenare i bilen hålls luften ren kontinuerligt och blir säker att andas. Det är därför en god idé att ha luftrenare i bilen.

Många olika faktorer påverkar halterna av luftföroreningar inne i ett fordon

 • ventilationsläge
 • luftflödeshastighet
 • fordonets ålder och lufttäthet
 • körhastighet
 • trafikstockningar
 • interiörmaterial
 • antal passagerare
 • storlek på och temperaturen i passagerarutrymmet (ju högre desto större blir exponeringen av VOC)
 • väder
 • den omgivande föroreningsnivån utanför bilen

Med luftrenare i bilen hålls luften ren kontinuerligt och blir säker att andas för både förare och passagerare.

Fakta: Exponering för luftföroreningar kan vara upp till 40% högre när man sitter i köer eller vid trafikljus jämfört friflytande trafikförhållanden.

Fakta: Luften inne i bilen är upp till 15% mer förorenad än luften bredvid vägen

De mest utsatta

Barn, äldre och personer med astma, lung- eller hjärt- kärlsjukdom är mest utsatta för negativa effekter av luftföroreningar. Utvecklingen av barns lungor har betydelse för hälsan senare i livet. Barn har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt sett mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna.

 

När barn under lång tid utsätts för luftföroreningar kan utvecklingen av lungorna påverkas så att lungorna växer sämre och lungfunktionen försämras. Detta är viktigt att tänka på om du har barn och andra passagerare i bilen.

Luftrenare för bilen

Alla luftrenare i vårt sortiment tar bort partiklar från trafik och industrier. Alla våra luftrenare med kolfilter tar även bort gaser som t.ex. ozon.

För att slippa påverkas negativt av avgaser och andra partiklar från trafik är det viktigt att ha luftrenare både hemma och på arbetsplatser om dessa ligger nära vägar, flygplatser och industrier.

Se alla våra luftrenare här »

Källor
Informationen på denna sida är hämtad från bl.a:
 • Trafikverket
 • Karolinska Institutet
 • Naturvårdsverket
 • Blueair AB