0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftföroreningar inomhus

 

Luftföroreningar förekommer normalt i all luft vi andas

Luftburna partiklar finns både inomhus och utomhus och koncentrationen varierar över tid och skiljer mellan olika platser och aktiviteter.

Vår inomhusluft är i genomsnitt fem gånger så förorenad som vår utomhusluft. Även här i Sverige där vi generellt sett har ganska ren utomhusluft. Inomhusluften är fylld av partiklar så som pollen, allergener, mögel, mikroplaster, avgaser, stoft från vägar och byggen, rök, föroreningar från industrier och trafik, matos, gaser från impregnering, färger, elapparater etc. Partiklarna förblir luftburna länge och fångas inomhus vilket gör att partikelhalterna blir ohälsosamt höga.

Människor och djur är också stora partikelspridare. Varje minut avger vi hundratusentals partiklar; allt från mikroskopiska små partiklar till millimeterstora flagor och hårstrån. Vi känner alla väl till att partiklar från våra husdjur kan orsaka allergier och andra besvär men vi tänker sällan på att andra partiklar kan orsaka hälsobesvär på längre sikt.

Mängden partiklar som finns i luften varierar så klart från rum till rum men det är vanligt att luften innehåller omkring 1 miljon partiklar, av varierande storlek, per liter luft eller mer.

Definition av luftburna partiklar

Luftburna partiklar är – som namnet antyder – så små att de kan hålla sig svävande i luft. En mer vetenskaplig benämning på luftburna partiklar är aerosoler, vilket innefattar både fasta och flytande partiklar och den blandning av gaser som håller partiklar svävande. För att kunna hålla sig luftburna krävs att partiklarna har en storlek som är mindre än cirka 100 mikrometer (en tiondels millimeter). Är partiklarna större än så faller de snabbt till marken. Den nedre gränsen för partiklars storlek brukar sättas runt 1 nanometer (en miljondels millimeter). Är partiklarna mindre än så kan man inte tydligt skilja dem från gasmolekyler.

 

Den engelska benämningen "particulate matter" (PM) betyder materia i form av partiklar och PM används för att klassificera storleken.PM10 är partiklar som är mindre än 10 mikrometer (µm) i aerodynamisk diameter, PM2.5 är partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer (µm).

 

Ju mindre partiklarna är desto längre tar de sig in i våra kroppar via lungorna och ut i blodomloppet.

 

Ett hårstrå är mellan 60-100 mikrometer (µm) tjockt.

Exempel på olika stora partiklar
Bilden ovan visar hur stora olika partiklar är.

Några exempel på partiklar och hur små dom är:

  • Nanopartiklar, 0,1-50 nm (nanometer): Till exempel större gasmolekyler, mindre virus eller metallstoft
  • Ultrafina partiklar, 50-100 nm: Till exempel oljedimma, större virus, större metallstoft, förbränningspartiklar, tobaksrök
  • Submikrona partiklar 100-1000 nm: Till exempel förbränningspartiklar, bakterier, tobaksrök
  • Grova partiklar, större än 1000 nm (1 mikrometer, µm): Till exempel hushållsdamm, pollen och synlig smuts

De ultrafina partiklarna är så små att de passerar flimmerhåren i näsan och halsen och hamnar långt ner i lungorna där de gör stor skada och kan orsaka cancer, astma, allergier, hjärt-, kärl- och andra sjukdomar.

Gränsvärden för partiklar?

Idag finns det tyvärr inga gränsvärden för hur höga partikelhalter som får förekomma inomhus. De miljökvalitetsnormer som finns gällande partikelhalter i luften rör vår utomhusluft. Dessa kan man läsa om hos Naturvårdsverket. De miljökvalitetsnormer som finns för PM10 och PM2,5 i utomhusluft avser att skydda befolkningen från oacceptabla hälsoeffekter

 

Gällande inomhusluften skriver Folkhälsomyndigheten att "inomhusluften bör ha så låga halter av partiklar som möjligt" och man har tagit fram en vägledning som rör luftkvalitet, dock finns inga gränsvärden med i denna vägledning.

 

Gränsvärden för luftföroreningar på arbetsplatser finns dock. Dessa hygieniska gränsvärden gäller för damm, rök, dimma, gas och ånga. Detta kan du läsa mer om hos Arbetsmiljöverket.

Hälsoeffekter av att andas in partiklar

Effekterna av att inandas partiklar har på senare tid studerats både på människor och djur. Vi vet idag att många av partiklarna är cancerogena och att föroreningar i vår inandningsluft ger allergier, astma, hjärtsjukdomar, försämrad lungfunktion och kan leda till för tidig död.

Partiklarnas storlek har stor betydelse för hur långt ned i luftvägarna dom når vid inandning. Större partiklar stannar upp redan i näsan och halsen, utan att orsaka större hälsoproblem. Partiklar mindre än PM5 kan nå människans blodkärl. Studier har visat att PM2.5 kan bidra till att täppa igen artärerna och därigenom orsaka vaskulär inflammation och åderförkalkning. Längst ner på denna sida finns en video där WHO berättar om skador som partiklar kan göra i kroppen.

Allergen är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Djur, insekter, kvalster och mikroorganismer kan avge allergener. Många av de partiklar som bär med sig allergen är av sådan storlek att de kan vara luftburna under lång tid och på så vis påverkar dom oss människor långt efter att källan avlägsnats. Allergi som utlöses av kvalster brukar kallas dammallergi.

Luftrenare tar bort luftburna partiklar

En effektiv luftrenare gör inomhusluften ren och säker att andas. När vi slipper andas in de luftburna partiklarna minskar besvär av astma, allergier och liknande hälsobesvär. 

Våra bästsäljare just nu:

Vet du att

  • vi dricker ca 2 kg vätska/dygn
  • vi äter ca 1,5 kg mat/dygn
  • Vi andas ca 25 kg luft/dygn
    Vi tar 15.000-30.000 andetag och andas in ca 20.000 liter luft varje dygn!

Läs mer